Privacybeleid

DSTRecruitment is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Wij vinden de privacy van onze relaties en websitebezoekers belangrijk. Daarom verzamelen wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk om onze (potentiële) opdrachtgevers goed te kunnen bedienen en onze website goed te laten functioneren. In deze verklaring staat welke gegevens wij verzamelen, waarom en hoe we met die gegevens omgaan. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming Jeff Hold. Hij is te bereiken via 06 38 30 41 36 of stuur een mail naar jeff@dstrecruitment.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

DSTRecruitment verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

Curriculum Vitae

E-mailadres

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jeff@dstrecruitment dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DSTRecruitment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Je voor te stellen bij opdrachtgevers

Voor de personeelsadministratie

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

DSTRecruitment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DSTRecruitment bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor dit doeleinde worden je persoonsgegevens net zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor je te hebben, kunnen wij jouw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren de gegevens enkel als je hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Delen van persoonsgegevens met derden

DSTRecruitment verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DSTRecruitment en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jeff@dstrecruitment.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . DSTRecruitment wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DSTRecruitment neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeff Hold op telefoonnummer 06 38 30 41 36 of jeff@dstrecruitment.nl